RODO

Szanowni Państwo,
poniższy dokument zawiera informacje o ochronie danych osobowych (RODO). Zasady opisane w niniejszym dokumencie obowiązują od dnia 25.05.2018r. Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej i dotyczy ochrony danych osób fizycznych.

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma XXX z siedzibą w miasto, ulica, kod pocztowy.

Dane kontaktowe to:
XXX

2. Przetwarzanie danych

Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe podczas zawierania umów oraz podczas bieżącej współpracy. W szczególności są to dane osobowe jak imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, dane firmy, numer telefonu, stanowisko. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo NIP, REGON, adres siedziby, adres oddziałów, numer rachunku bankowego.

Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków ostrożności pozwalających chronić Państwa dane osobowe. Przetwarzane będą przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem.

W zakresie ochrony danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia:

3. Jaki jest cel przetwarzania danych?

4. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Mogą również zostać przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. kurierzy, przewoźnicy, banki.

Do danych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, pomoc prawną, obsługę księgową i podatkową, oraz profesjonalnego niszczenia dokumentacji i innych nośników danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy. Państwa dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom spoza EOG (obszar obejmuje Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

W przypadku zamiaru udostępnienia Państwa danych poza EOG, zostanie Państwu przekazana stosowna informacja.

Podmioty do których dane zostaną przekazane będą stosować wszelkie środki ostrożności, służące ochronie danych osobowych oraz przetwarzać te dane osobowe zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora.

5. Realizacja uprawnień i skargi

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Osoba, której dotyczą dane może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail XXX lub w sposób listowny. Administrator ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie.

Pobierz PDF